Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Zuzana P e š k o v á
*1.5.1980
VZDĚLÁNÍ:

1998_2004
Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a architektura.
Ing.
Diplomová práce: „Rekonstrukce a dostavba velkostatku v Karlštejně pro potřeby konferenčního centra“.
2004_2007
Fakulta stavební ČVUT v Praze, doktorský studijní program Stavební inženýrství, studijní obor Pozemní stavby.
Ph.D.
Disertační práce: „Velkorysé návsi na Rakovnicku – Identifikace vyměřovacích soustav“.
2008_2009
Fakulta stavební ČVUT v Praze, navazující magisterské studium v programu Architektura a stavitelství, obor Architektura a stavitelství.
Ing. arch.
Diplomová práce: „Městský dům v Dobříši“.
2011_2012
Fakulta stavební ČVUT v Praze, habilitační řízení v oboru Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Proměny české vesnice
PEDAGOGICKÁ A PROFESNÍ PRAXE:

10|2005_2|2006
Externí asistent na katedře architektury Fakulty stavební, ČVUT Praha.
3|2006_6|2006
Vědecký a technický pracovník na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.
7|2006_11|2012
Odborný asistent na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. (Podíl na výuce urbanismu venkova, architektonického kreslení, počítačové grafiky, typologie, ateliérové tvorby a architektonické kompozice).
2006_2007
Externí učitel na AGRO fakultě Zemědělské univerzity v Praze – Suchdole. (Drobná zahradní architektura, venkovský urbanismus).
od 2008
Vedoucí bakalářských prací na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.
od 2010
Školitelka doktoranda v doktorském studijním programu Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze.
od 10|2012
Zástupce proděkana pro pedagogickou činnost pro program Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze.
od 12|2012
Docentka na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.
VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST:

od 2000 Zájem o venkovský prostor a bydlení pro seniory na venkově. Hlavní oblast studia představují vyměřovací soustavy našich sídel.
od 2005 Účast na konferencích Dějiny staveb (2005-7), Senior Living (2006, 2007, 2010), Workshop CTU (2007), Enviro (2007) a kolokviu Člověk, stavba a územní plánování (2010-12).
2006 Hlavní řešitelka grantu IGS ČVUT „Identifikace vrcholně středověkých vesnických urbanistických soustav na Rakovnicku“, číslo grantu CTU0601311.
2008 Hlavní řešitelka grantu FRVŠ „Projekt variace zadání úloh ze cvičení urbanismu venkovského prostoru“, číslo grantu: F1 1 355
2011 Garant SGS ČVUT „Rekognoskace a zhodnocení stavu hlavních veřejných vesnických prostorů na Příbramsku“, číslo grantu: SGS11/017/OHK1/1T/11.
2012 Garant SGS ČVUT „Identifikace urbanistických a architektonických hodnot v hlavním vesnickém veřejném prostoru“, číslo grantu: SGS12/018/OHK1/1T/11.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

od 2004
Články v odborných periodikách: Projekt (2004), Mlynářské noviny (2005), Dějiny věd a techniky (2006, 2011), Stavební obzor (2011, 2013).
od 2005
Příspěvky ve sbornících z konferencí Dějiny staveb (2005, 2007), Senior Living (2006, 2007, 2010) , Workshop CTU (2007), Enviro (2007).
od 2007
Příprava publikací katedry architektury FSv ČVUT v Praze – studentské diáře (2007-12), skicáře (2008, 2010), AbStrakt (2010, 2012).
Kapitoly v knize Člověk, stavba a územní plánování 4, 5, 6, Rakovnický historický sborník 2011.
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH:

od 2007
Členka architektonicko – urbanistické komise správy CHKO Křivoklátsko.
od 2008
Tajemník akademického senátu FSv ČVUT v Praze, členka pedagogické komise AS FSv ČVUT v Praze.
PROJEKTY:

od 2001
Nabídkové projekty interiérů potravinářských prodejen.
od 2004
Vlastní projekční praxe – architektonické, urbanistické a interiérové studie, územní plány, dokumentace pro stavební povolení, spolupráce na realizaci.

azp.iplace.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one