Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Stávající stav města Radnice 08/2010
Current Status Of Town Radnice 08/2010
Mapový podklad hodnotí stávající funkční rozložení ploch v sídle, vyhodnocuje limity území a upozorňuje na významná a problémová místa.

Mapping the functional basis of the existing distribution space in the headquarters, evaluates the limits and highlights the importance and hotspots.

Mapa vznikla v rámci působení autorského týmu Sýkora-Novotná-Pešková na katedře architektury FSv ČVUT v Praze.

Na těchto stránkách je jen náhledová verze mapy, originál dokumentu je uložen na MěÚ Radnice.
Radnice2010.jpg
Radnice - mapa širších vztahů
Radnice - Map of Wider Relations
Mapa zachycuje funkční využití sídla, územní systém ekologické stability, ochranu přírody a krajiny, ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, ochranná pásma vodních zdrojů, zaplavovaná území, ochranu památek, řešení dopravy, spojů a zásobování energií katastru města Radnice a sousedních katastrálních území.

The map shows the functional use of the seat, territorial system of ecological stability, protection of nature and landscape, mineral deposits, and landslide undermined areas, drinking water protection zones, flooded areas, protection of monuments, solving transport, communications and energy supply of land neighboring to town Radnice.

Mapa vznikla v rámci působení autorského týmu Sýkora-Novotná-Pešková na katedře architektury FSv ČVUT v Praze.

Na těchto stránkách je jen náhledová verze mapy, originál dokumentu je uložen na MěÚ Radnice a MěÚ Rokycany - odbor rozvoje města.
Radnice_sirsi_vztahy.jpg
Radnice - základní členění území
Radnice - Basic Zoning of the Teritory
Mapa vymezuje zastavěné území sídla ke dni 17.8.2012, plochy zastavitelné, přestavby, změn v krajině a cenná území s potřebou úprav.

Map defines a built-up-area of the town on August 17, 2012, buildable areas, rebuilding areas, changes in the landscape and valuable territory with a need of revitalisation.

Mapa vznikla v rámci působení autorského týmu Sýkora-Novotná-Pešková na katedře architektury FSv ČVUT v Praze.

Na těchto stránkách je jen náhledová verze mapy, originál dokumentu je uložen na MěÚ Radnice a MěÚ Rokycany - odbor rozvoje města.
Radnice_ZCU.jpg
Radnice - návrhová mapa - hlavní výkres
Radnice - Map of the New Layout - The Main Drawing
Mapa definuje zastavěné území sídla ke dni 17.8.2012, plochy zastavitelné, přestavby, změn v krajině a cenná území s potřebou úprav, plochy s rozdílným způsobem využití, územní systém ekologické stability a ochranu přírody, technickou a dopravní infrastrukturu v katastru obce Radnice.

Map defines a built-up-area of the town on August 17, 2012, buildable areas, rebuilding, changes in the landscape and territories with valuable revitalisation need, areas with different uses, the territorial system of ecological stability and nature protection, technical and transport infrastructure in the cadastre od town Radnice.

Mapa vznikla v rámci působení autorského týmu Sýkora-Novotná-Pešková na katedře architektury FSv ČVUT v Praze.

Na těchto stránkách je jen náhledová verze mapy, originál dokumentu je uložen na MěÚ Radnice a MěÚ Rokycany - odbor rozvoje města.
Radnice_HV.jpg
Radnice - koordinační mapa
Radnice - Coordination Map
Mapa zachycuje kromě funkčního rozložení města Radnice i limity využití území v katastru města: limity dopravní a technické infrastruktury, kulturní limity, přírodní limity, geologii, vodního hospodářství a ostatní.

The map shows the distribution of functional in the cadastre town Radnice and limits of the use of land in the territory: the limits of transport and technical infrastructure, cultural levels, natural limits, geology, water and others.

Mapa vznikla v rámci působení autorského týmu Sýkora-Novotná-Pešková na katedře architektury FSv ČVUT v Praze.

Na těchto stránkách je jen náhledová verze mapy, originál dokumentu je uložen na MěÚ Radnice a MěÚ Rokycany - odbor rozvoje města.
Radnice_KOO.jpg
Radnice - veřejně prospěšné stavby
Radnice - Public Utility Buildings
Mapa vymezuje plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v katastrálním území obce Radnice.

Map defines the areas and corridors of public utility buildings and public utility measures in the cadastral territory of the municipality Radnice.

Mapa vznikla v rámci působení autorského týmu Sýkora-Novotná-Pešková na katedře architektury FSv ČVUT v Praze.

Na těchto stránkách je jen náhledová verze mapy, originál dokumentu je uložen na MěÚ Radnice a MěÚ Rokycany - odbor rozvoje města.
Radnice_VPS.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one