Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Díky archeologicky zjištěným půdorysům zaniklých středověkých vesnic se tedy podařilo ověřit, že při vyměřování jejich půdorysů bylo skutečně používáno základní šířkové délky, pro naše potřeby označované jako modul. Tento modul se v celém půdoryse vesnice nevyskytoval jen ve své absolutní velikosti, ale objevovaly se i jeho násobky či zlomky, zřejmě podle rozdílného sociálního postavení příslušného hospodáře. Jak dokazuje mstěnický příklad, vy-měřovány mohly být i větší úseky, dále více či méně přesně rozdělené mezi osadníky. Této situaci můžeme ale rozumět i tak, že se při pozdějších případných posuvech vnitřních hranic mezi usedlostmi zachovaly alespoň původně rozměřené celkové vnější rozměry.
Stejné výsledky identifikace modulové sítě u půdorysů zaniklých středověkých vesnic bez-pochyby potvrzují důvěru v autentičnost výsledků, dosažených u existujících vesnic nad jejich záznamy v mapách stabilního katastru z 1. poloviny 19. století. Možnost zjištění modulové sítě podle šířky parcelního pruhu ukazuje, jak stabilní byla struktura takto založených vesnic. Samozřejmě, že během svého trvání prošel půdorys každé vesnice svým vývojem, a nutně muselo dojít k jistým deformacím coby důsledku změn sociálních, ekonomických i politických. Přesto však lze u většiny pravidelných založení vyčíst základní modul a na jeho základě přibližně odhadnout, jak sídlo vypadalo v době svého vzniku, kdy „sekera k mýcení lesa a měřičský provazec byly dva předměty, které dávaly začátek a podobu vsím na celý věk.“ (Zdeněk Smetánka: Život středověké vesnice – Zaniklá Svídna, Academia, Praha 1988, str.82.)
24.02.2013 10:46:45
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one