Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Mapa destrukcí
Mapa destrukcí
Modulový systém Svídny
Modulový systém Svídny
Rozměření a vyznačení nejasných míst
Rozměření a vyznačení nejasných míst
Rozměření a moduly - vysvětlení nejasných míst
Rozměření a moduly - vysvětlení nejasných míst

      Z hlediska porovnání se skupinou obcí na Rakovnicku přináší zajímavé informace regionálně blízká vesnice Svídna na Slánsku, znovunalezená a zkoumaná Zdeňkem Smetánkou.[1] Lokalita zanikla nejspíše v průběhu 15. století, a to nejspíše postupným odchodem obyvatel kvůli nedostatku vody. Zajímavostí její výstavby je vysoký podíl použitého místního kamene, který umožnil hrubé, ale vyhovující zaměření půdorysu celé vesnice včetně ohradních zdí dvorů a zahrad podle terénního reliéfu s destrukčními valy. středověku postupně zhasínal. V pokročilejší 1. ½ 16. století byla již Svídna zcela jistě pustá.[2]

     Nad zjevnou pravidelností půdorysu se Zdeněk Smetánka zamýšlel takto: „Již při prvním zběžném náhledu na plán vesnice lze postřehnout určitou pravidelnost v rozměření. Měřičským rozborem bylo zjištěno, že charakteristickým rozměrem parcely je její šířka, zatímco délky poměrně kolísají podle místní situace. Jako základní modul, měřeno v zadních částech parcel, se ukázala šířka kolem 21m (parcely č. 1,2,4,7,12,13). Dvojnásobnou šířku přibližně 42 m vykazují parcely  3,11,10,  a zcela mimořádné rozměry má parcela v jihovýchodním rohu vsi č. 14, jejíž šířka je čtyrnásobkem základního modulu. Něco méně, než 30 m jsou široké parcely 5,8 a 9, což představuje asi necelý jedenapůlnásobku základního modulu, a konečně parcela 6 je široká něco přes 15 m, což je asi ¾ modulu. Z hlediska přesnosti, jakou umožňuje studium povrchových i vykopaných zbytků, nemá příliš smysl hledat v přibližném rozměru 21 m nějaký další staročeský modul, nicméně za pozornost stojí zjištění, že základní šířka parcely se nejvíce blíží 35 pražským loktům. Délky parcel s výjimkou č.14 kolísají od 47-49 m (č.1) až k 75 m (č.13). … Středověká Svídna byla pravidelně rozměřena a stavena podle jednotného plánu, i když některé okrajové usedlosti nemusejí být nutně stavěny spolu s ostatními současně. … Pravidelné, rozměřené uspořádání Svídny souvisí s ekonomickými proměnami, které se výrazněji prosazují až ve druhé polovině 13. století a na počátku 14. století. Svými 14 parcelami, jak ještě uvidíme, představuje mezi vrcholně středověkými vesnicemi sídliště spíše menší. Je snad pravděpodobné, že šířky parcel, jež de facto určují velikost usedlosti, jsou asi odrazem běžného sociálního rozvrstvení středověké vesnice. Srovnání s předhusitskými urbáři to naznačuje. Nelze však bezpečně určit, zda šířkový modul 21 m reprezentuje existenci jednolánové usedlosti. Je to však s ohledem na historické znalosti o sociální diferenciaci předhusitské vesnice nejpravděpodobnější výklad."[3]

         Šířka základního modulu přibližně 21 m, tj. v přepočtu na pražské lokty přibližně 35 loktů, velmi připomíná délku provazce použitého na Havelském městě (36 loktů). Je snad možné, že by bylo použity délky provazce ze Starého Města pražského a délky lokte novoměstského? Pokud tyto míry  znásobíme (36 x 0,5927 m), získáme hodnotu 21,337 m, tedy přibližný šířkový základní modul parcel na Svídně.

[1] Zdeněk Smetánka: Život středověké vesnice - Zaniklá Svídna, Academia, Praha 1988, str. 26.

[2] Zdeněk Smetánka: Život středověké …, str. 148-149.

[3] Zdeněk Smetánka: Život středověké ..., str. 34 - 35.

02.03.2013 23:16:58
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one