Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Mapa destrukcí
Mapa destrukcí
Rozměření a moduly
Rozměření a moduly
Naše první zaniklá středověká vesnice, ležící v lesním masivu západně od Slavonic, byla zničena násilně za husitských válek a odkryta výzkumem Vladimíra Nekudy, zveřejněným v obsáhlé publika-ci. Urbanistické uspořádání Pfaffenschlagu bylo podmíněno vztahem terénu ke světovým stranám, přičemž osou půdorysu byl místní potok. Domy v usedlostech na pravém, jižním břehu byly pravidelně uspořádány se štítovou orientací vůči potoku. Na levém břehu potoka bylo zastavění méně pravidelné, přičemž domy byly vůči potoku orientovány jak podélně, tak štítově, a netvořily pravidelnou řadu.
V této vesnici nejsou zachovány hranice parcel tak jasným způsobem jako na Svídně, ale tento problém se dá do určité míry obejít. Za logického předpokladu, že dvory usedlostí na pravém břehu dosahovaly vždy obvyklým způsobem až k zadní stěně domu sousední usedlosti, lze poměrně snadno odhadnout šířky parcel uvnitř řady. O šířce parcel okrajových usedlostí nelze tvrdit nic určitého (ale byla nejspíše stejná).
Pravý břeh potoka, s usedlostmi orientovanými štítově k potoku, vykazuje větší pravidelnost, než břeh levý. Proto začněme s hledáním modulu zde. Budeme – li postupovat od západu k východu, mezi podélnými stěnami jednotlivých usedlostí lze odměřit přibližně tyto hodnoty: 26 m, 31 m, 15 m, 15 m, 18 m a 22 m. První hodnota je u usedlosti krajové, proto nelze s jistotou tvrdit, zda parcela nepokračovala ještě dále za dům. Hodnoty 15 m a 31 m ukazují na pravděpodobný modul a jeho poloviční a celý násobek. Sousední hodnoty 18 m a 22 m se velmi blíží polovičnímu násobku modulu 30 m, tj. 15 m a násobku 5/6 modulu, tj. 25 metrům. O šířce parcely krajní usedlosti na východním konci řady nemůžeme říci s určitostí nic.
Na levém břehu potoka je situace komplikovanější. Překvapivě nejlepší z hlediska odměření šířky parcely je usedlost s okapovou orientací, zakončující řadu na východním konci. Zde je právě dochován zbytek ohrazení a šířka parcely tudíž obnáší 30 m. Následující určení šířky parcely je poměrně problematické. Vedle usedlosti s okapovou orientací jsou dva domy stojící štítově k potoku. Z hlediska převažující okapové orientace v celé řadě jde o jakousi urbanistickou anomálii. Mezi zbytky podélných stěn lze odměřit hodnoty 10 m a 25 m - tedy 1/3 modulu šířky 30 m a 5/6 modulu šířky 30 m. Celkový součet těchto dvou parcel je 7/6 modulu délky 30 m. Následující možné parcely mají šířky 32 m a 28 m - tedy s diferencemi, které se jakoby navzájem vyrovnávají.
Zdá se tedy, že modulová šířka parcely v Pfaffenschlagu se pohybuje kolem 30 m. V té souvislosti (protože se nacházíme na moravské straně bývalé zemské hranice) se jeví zajímavé převedení této délky na nikoli pražské, nýbrž brněnské lokty. Brněnský loket měl délku 79,052 cm (je přesně o jednu třetinu delší, než loket pražský). Pak 30 m odpovídá přibližně 38 loktům brněnským. Tato hodnota je z hlediska násobnosti základních jednotek nedělitelná třemi. Proto by bylo možná vhodnější připustit délku modulu 39 loktů brněnských, čili přibližně 30,8 m. Kdyby se ale místo loktů brněnských použily lokty české – pražské, vyšlo by uvedených 30,8 metrů právě na jednu z již známých modulových měr 52 loktů pražských (1 loket = 59,27 cm).
Literatura:
Vladimír Nekuda: Pfaffenschlag - Zaniklá středověká ves u Slavonic, pro Moravské muzeum v Brně vydalo nakladatelství Blok, Brno 1975.
02.03.2013 23:17:23
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one