Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Mapa destrukcí
Mapa destrukcí
Rozměření a moduly
Rozměření a moduly
Středověkou vesnici Mstěnice u Hrotovic, zaniklou v 2. polovině 15. století, známe rovněž díky výzkumu Vladimíra Nekudy. Vesnice má náves s typicky moravsky prohnutými liniemi dvou řad usedlostí, jejichž sociální postavení a velikost byly rozdílné. Velké dvory se svou výstavností mnoho nelišily od panského dvora u tvrze, druhou skupinu tvoří usedlosti střední velikosti a ve třetí skupině jsou usedlosti malé, k nimž vedle obydlí patřila zpravidla jen jedna hospodářská budova.
Zbytky usedlostí byly číslovány po směru hodinových ručiček od západní usedlosti na se-verní straně návsi římskými číslicemi. Budeme tedy odměřovat jednotlivé šíře parcel, tak jak jsou vyznačeny na mapě destrukcí, ve stejném pořadí. Šíře usedlosti I je 14 metrů. Mezi dvo-ry I a II je mezera přibližně 27 metrů. Usedlost II má šířku parcely přibližně 21 m, následují parcely šířky 17 m, 16 m, 11 m, 10 m, 9 m, 20 m a 19 m. Usedlostí číslo IX končí severní ob-louk návsi. Jižní oblouk začíná usedlost XI s šířkou parcely přibližně 21 m, následují hodnoty 21 m, 24 m, 12 m, 12 m a 15 m u usedlosti č. XVII. Mezi usedlostí XVII a zbytky posledního domu, okapově orientovaného, je vzdálenost přibližně 54 m, přičemž délka domu s okapovou orientací je 21 m. U dvou popluží panského dvora lze odměřit hodnoty 20 a 21 m.
Z přehledu odměřených velikostí je zřejmé, že převládá délka přibližně 21 m, podobně jako tomu bylo u Svídny. Přesto však další hodnoty dosahují poměrně širokého rozptylu mezi přibližnými násobky 1/2, 3/4 a 2/3 šíře 21 metrů. Z tohoto schématu se ale zcela vymykají hodnoty 14, 24 a 27 metrů. Nápadná je přitom skutečnost, že odchylky od modulové šíře 21 m leží hned vedle sebe. Pokusíme – li se ale tyto napohled nesrozumitelné hodnoty sečíst, dojdeme k zajímavě srozumitelnému výsledku: parcely usedlostí III až VII obnášejí 17 + 16 +11 + 10 + 9 = 63 metrů, tedy celkem tři známé jedenadvacetimetrové moduly! Od usedlosti II po pravděpodobný začátek usedlosti I můžeme zjistit délky 14 m a 27 m, v součtu 41 m, což jsou přibližně dva moduly po 21 m. A jaká je situace v jižní části návesního oblouku? 15 + 12 + 12 + 24 = 63 metrů, tedy opět trojnásobek základní šíře 21 m. A zbývajících 54 m na západ činí přibližně 3/2 násobku jedenadvacetimetrového modulu.
Je tedy pravděpodobné, že ve Mstěnicích se zachovalo rozměření delších úseků, jejichž vnitřní členění se mohlo (třeba dodatečně) měnit. Přepočteme – li hodnotu 21 metrů na br-něnské lokty, získáme možnou délku provazce 27 loktů. Při přepočtu na lokty pražské se do-staneme na hodnotu 36 loktů, známých jako modul již ze Svídny. Mstěnice tedy potvrzují jakousi pomyslnou paralelu mezi použitými vžitými délkami na Moravě a v Čechách.
Literatura:
Rostislav Nekuda, Vladimír Nekuda: Mstěnice 2 – Zaniklá středověká ves u Hrotovic, Moravské zemské muze-um v Brně, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Nadace skanzen středověké vsi Mstěnice, Brno 1997, str. 75.
02.03.2013 23:17:49
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one