Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Large Greens Near Rakovnik - Identification of Measures Systems
Bratronice.jpg
Před několika lety upozornil Dr. V. Razím na skupinu vesnic pocházejících z období vrcholného středověku, jejichž urbanistické struktury vykazují podobné rysy jako náměstí v Rakovníce. Tato základní skupina obcí byla systematicky rozšířena o další takové půdorysy na celkový počet patnácti obcí. Těchto patnáct obcí je studováno z hlediska jejich pravidelného půdorysu. Nejstarší mapy vesnic, které byly pořízeny v 19. století, jsou studovány a porovnávány se známými fakty o středověkém zakládání vesnic a středověkých soustavách měr. Výsledky jsou překvapující – téměř všechny vesnice měly stejný délkový modul v loktech. Znalost těchto modulů může vysvětlit metody používané středověkými lokátory a může nám pomoci při hodnocení historických jader vesnic.
A few years ago, Dr. V. Razím mentioned a group of villages with a very similar urban structure like Rakovník square coming from high Middle Ages. Now this basic group of villages is systematically expanded of new members to total number 15. These 15 villages were studied because of their regular ground plan. The oldest maps of the group of villages, which were generated in 19th century, are studied and compared with known facts of top medieval methods of founding villages and measures systems. The results are surprising; nearly all of them have got the same width module of lots. The knowledge of these modules of lots may explain methods used by medieval locators and may help us with evaluation of historical centres of villages.
Texty jsou součástí dizertační práce Zuzany Peškové: Velkorysé návsi na Rakovnicku, obhájené v dubnu 2007 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one