Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.

Trhové Dušníky– Dubenec – Dobříš – Rosovice – Kytín – Nový Knín – Libčice

Sirsi_vztahy_Pribram.jpg

    Trhové Dušníky (10 lánů) nechal roku 1321 berounským právem zřídit zemský notář Štěpán z Tetína, který dále nechal zřídit Dubenec (9 lánů), Rosovice (26 lánů)[1], Nový Knín (7,5 lánu), Kytín (8 lánů), Dobříš (12 lánů) a Libčice (10 lánů).[2]

    Trhové Dušníky se nachází 4 km severně od Příbrami, Dubenec 7 km východně od Příbrami, Rosovice 5 km jihozápadně od Dobříše směrem na Příbram, Kytín 12 km severovýchodně od Dobříše, Nový Knín 10 km východně od Dobříše a Libčice 14,5 km jihovýchodně od Dobříše a 4 km jižně od Nového Knína. V těsném sousedství Nového Knína a Libčic byly později vysazeny výše popsané Lhoty Záborná a Prostřední.

     Trhové Dušníky, jak název napovídá, měly od roku 1321 povolení k obchodu s kupci, kteří tudy po „Litavské stezce" procházeli. Po této komunikaci ovšem neprocházeli jen kupci, ale také vojska. Trhové Dušníky se neubránily několikanásobnému vydrancování a rabování.  Centrální prostor tvoří obdélný útvar přibližné velikosti 125 x 225 metrů. Podélná osa směřuje zhruba severozápadně - jihovýchodně. V jihovýchodní části je situován kostel, ve východní části zámek. Vodoteč s rybníky vymezuje jižní stranu centrálního prostoru. Pravidelná parcelace je čitelná zejména v severozápadní části půdorysu obce. V severovýchodní části je jedna pravidelnější parcela, za ní se nachází rozsáhlé podmáčené území. Západní část je poměrně rozdrobena, za ní je opět podmáčené území. V jihovýchodní části lze opět vypozorovat jisté prvky pravidelnosti, ale nejsou zdaleka tak zřejmé jako v části severozápadní. Rozměřením šířek parcelních pruhů byly získány hodnoty různého rozptylu, které ukazují často se opakující hodnoty 21 a 42 metrů. Při délkovém prověření větších úseků se ukazuje, že v severozápadní fronta měří 147 metrů, což je tři a půl násobek 42 a jihovýchodní fronta 231 metrů (5,5 x 42 metrů). V součtu dostáváme 9 x 42 metrů. Parcela v severozápadním rohu je široká také 42 metrů. Získáváme hodnotu 10ti násobku šířky 42 metrů. A deset bylo lánů daných k vysazení Trhových Dušníků.  Lokace zřejmě nemohla být díky podmáčenému území provedena v celém rozsahu, čemuž napovídá jednak rozdrobená parcelace v západní části, kde se vyskytuje podmáčené území právě o šířce přibližně 84 metrů a pak i archivní záznam, který udává, že roku 1379 bylo v Trhových Dušnících 8 lánů.[3]   

     Na první pohled nevykazuje půdorys Dubence, zachycený na mapě stabilního katastru, prvky pravidelné „gotické" parcelace. Zástavba je nepříliš pravidelně uspořádaná, parcelace nepravidelná, lomená, návesní prostor přibližně čtvercový, nepravidelný, do kterého jsou zaústěny komunikace. Při podrobnějším zkoumání a odmyšlení všech změn, kterými vesnice od dob svého založení mohla projít, lze dojít ke zjištění, že původní návesní prostor tvořil obdélník přibližných rozměrů 100 x 75 metrů. Podélná osa je směrována přibližně severojižně. Vodoteč se nachází jižně od vsi. Bez kostela. V severozápadní, severovýchodní a východní části půdorysu jsou podmáčená území. Jediný dobře čitelný lánový pruh se nachází v jižní části půdorysu. Jeho šířka je přibližně 50 metrů a lze jej rozdělit v části usedlostí na dva pruhy po 25 metrech. Stopy čitelné parcelace v západní části dávají dohromady šířku 100 metrů, v severovýchodní části nalezneme parcelu širokou 25 metrů. V severní části lze vystopovat fragmenty parcelace široké 50 metrů. Součet všech hodnot dává dohromady 225 metrů, což je 9 x 25 metrů (cca 42 českých loktů). Lokátor dostal k dispozici pro založení Dubence právě 9 lánů. Po promítnutí tohoto možného vyměřovacího schématu do půdorysu Dubence si nelze nevšimnout velké podobnosti se situací popsanou v Trhových Dušnících.

     V Rosovicích lemují dvě řady usedlostí zhruba obdélnou náves s přibližně severojižní podélnou osou, která se v severní části zužuje a v jihovýchodní je deformována zřejmě v důsledku vlivu nevhodných podmínek pro výstavbu - v této části se nachází rybník. Bez vodoteče a kostela. Orientační rozměry návsi jsou 75 x 290 metrů. Parcelace je velmi pravidelná, zakládací úmysl je z půdorysu dobře patrný. V jižní a jihovýchodní části se nachází podmáčené území. Pravidelné lány zde nebyly proto vyměřeny, což vedlo k půdorysné deformaci schématu. Hloubky parcelních pruhů jsou v úrovni sadů přibližně stejné. Ve východní části je v této poloze polní cesta, v západní části lze její původní existenci předpokládat. Hodnota základního modulu byla stanovena na přibližných 18 metrů (30 českých loktů), kromě jejích celých násobků se objevují i násobky jedné poloviny a třetiny. Celkový součet naměřených hodnot šířek parcel je přibližně roven 26ti násobku základního modulu, což je opět hodnota nápadně se shodující s počtem lánů přidělených k vysazení vsi.

     Pravidelnost půdorysu Nového Knína je zřejmá. Obdélný centrální prostor má svou podélnou osu orientovanou ve směru sever - jih. Vodoteč se nachází severozápadně od náměstí. Kostel je umístěn ve středu, u severní fronty náměstí. Orientační velikost náměstí činí 45 x 105 metrů. Pravidelné parcely jsou rozmístěné kolem centrálního obdélného útvaru. Jejich hloubka je místy vymezená - ze severozápadu vodotečí, z jihozápadu a severovýchodu cestou - ve vzdálenosti cca 70 metrů od stran náměstí. Základní modul byl stanoven na přibližných 28 metrů (cca 47 českých loktů). Kromě jeho celých násobků se objevují v podélných frontách náměstí i násobky jedné poloviny a čtvrtiny. V jižní části jsou tři parcely šířky 23 metrů. Jejich pravidelnost a drobná odchylka od modulového kánonu může poukazovat na pozdější vysazení. Stejně tak tomu mohlo být i u parcel v severní frontě náměstí. Součet šířek zbývajících parcel pak dává přibližně hodnotu 7,5 násobku 28 metrů, což odpovídá počtu lánů při založení.

     Zástavba Kytína je nepravidelně uspořádána kolem přibližně obdélného návesního prostoru, v jehož centru je kostel a po stranách rybníky. Podélná osa vede ve východně - západním směru. Orientační velikost centrálního prostoru je 90 x 200 metrů. Z historie obce je známo, že Kytín, ve 14. století prosperující trhová ves, byla během 30tileté války několikrát vypálena a roku 1639 zničena generálem švédských vojsk Bannerem. Hledání možného vyměřovacího schématu se opírá o fragmenty pravidelné parcelace a známý počet lánů (8) daných vsi při jejím vysazení. Pravidelnější parcelace se zachovala v severní části, kde lze vyčíst tři lánové pruhy šířky 46 metrů (cca 77 českých loktů). V jižní části je zástavba rozdrobenější. Z úseků parcelních pruhů kolmých na návesní prostor je možné odečíst rozměry 61 metrů (1,33 x 46 m), 77 metrů (1,67 x 46 m) a 92 m (2 x 46 m). Celkový součet šířek pravděpodobných lánových pruhů dává dohromady hodnotu 368 m, což je 8 x 46 metrů.  

     Trojúhelníková náves Libčic má vrcholy směřované k severu, východu a západu. Rybník s vodotečí se nachází jižně od založení. Bez kostela. V severovýchodní a jižní části jsou rozsáhlá podmáčená území. Trojúhelníkové strany návsi mají přibližnou délku 110 metrů. Vesnice byla plánovitě založena. Pravidelná parcelace je dobře patrná zvláště u západní strany půdorysu. Zde byl stanoven základní modul na přibližných 36 metrů (cca 60 českých loktů). U východní návesní fronty, kde se nachází nevýhodné podmáčené pozemky, bylo nutné prověřit delší úsek. Lze zde odečíst hodnotu rovnou trojnásobku 36 metrů. V jižní části je možné odměřit hodnoty dvojnásobku 36 metrů a 36 metrů. Celkový součet je pak 10 x 36 metrů.

     Dobříš byla za husitských válek zcela zničena. Trhová ves, kterou nechal zřídit 12ti lány po 64 stryších Štěpánem z Tetína, již nebyla obnovena. Místo ní vzniklo nové sídlo na místě dnešního centra Dobříše.[4]  To sice na první pohled vypadá (zejména ve své jižní části) pravidelně, ale odměřené hodnoty šířek parcelních pruhů nevykazují modulový kánon. I když lze vysledovat opakující se hodnoty 40 metrů (cca 67 českých loktů), 20 metrů (cca 33,5 českého lokte) a 28 metrů (cca 47 českých loktů).  Ve východní části je náměstí rozšířeno do trojúhelníkového tvaru o délkách stran přibližně 140 metrů. Nabízí se zde půdorysná analogie s návsí nedalekých Libčic. Půdorys Dobříše, zachycený mapou stabilního katastru, sice není půdorysem vesnice založené ve 14. století, přesto ukazuje silné zakořenění kolonizačního půdorysného principu.

      Ačkoli bylo popsaných sedm sídel založeno v rámci jednoho kolonizačního podniku, nenajdeme dva půdorysy, ve kterých by bylo použito zcela stejné půdorysné schéma. Pravděpodobná schémata rozmístění lánů Trhových Dušníků a Dubence se sobě sice podobají, ale odečtené přibližné šířky lánů se liší. Ani u ostatních obcí se nevyskytují dvakrát odměřené stejné šířky lánů. Všechny obce byly vysazeny kolem návesního prostoru, přičemž převládá širší obdélný tvar. 


[1] Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars III., annorum 1311 - 1333, ed. J. Emler, Pragae, 1890 (dále jen RBM III.), č. 696, str. 290-291.

[2] RBM III, č. 697, str. 291.

[3] Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými (DRC), ed. J. Emler, Praha, 1881, str. 150.

[4] Miroslav OLIČ a kol.: Dobříš - město na zlaté stezce, Vydavatelství a nakladatelství Maroli, Praha, 1998, str. 17-22.

Dobris_SK.jpg
Dobris_rozmereni.jpg
Dubenec_SK_rozmereni.jpg
Dubenec_SKM_modul.jpg
Kytin_SK_rozmereni.jpg
Kytin_SKM_modul.jpg
Libcice_SK_rozmereni.jpg
Libcice_SKM_modul.jpg
Novy_Knin_SK_rozmereni.jpg
Novy_Knin_SKM_moduly.jpg
Rosovice_SK_rozmereni.jpg
Rosovice_SKM_modul.jpg
Trhove_Dusniky_SK_rozmereni.jpg
Trhove_Dusniky_SKM_modul.jpg
Porovnani1.jpg
Porovnani2.jpg
02.03.2013 23:23:27
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one