Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.

Z rozboru vybraných kolonizačních podniků v severních, středních i východních Čechách plyne, že zaštítění vysazení sídel jednou osobou lokátora neznamená aplikaci stejného ideálního vyměřovacího schématu. V žádné z vybraných skupin se neopakuje identické půdorysné schéma. Naplňují se tak slova Roberta Fossiera, že ve středověku nic není „modulové", ať už se díváme kamkoli.[1] Asi největší příbuznost vykazují Sobětice a Kýšovice u Chomutova, ale ostatní vesnice stejné kolonizační akce jsou založeny na jiných principech. Ti, kteří volili aplikaci půdorysného schématu, museli znát větší počet použitelných typů a museli je umět správně aplikovat v daných přírodních podmínkách. Ne vždy bylo možné použít schéma ve své ideální podobě, často bylo nutné reagovat na terén, přírodní překážky i předlokační formy zástavby.  Pravidelnost byla deformována, a to ne vždy díky nedokonalosti měřičů. Také hodnoty základních modulů, které se opakují ve své absolutní hodnotě či jejích násobcích, se prakticky sídlo od sídla mění a v žádné z vybraných skupin se stejná hodnota neopakuje více než dvakrát. I to je důkazem nutné znalosti dobře odhadnout terén a půdu tak, aby své osadníky uživila a sídlo nebylo odsouzeno k zániku. U lánových soustav jsou voleny šířky parcelních pruhů větší, než u kompaktnějších návesních a ulicových půdorysů. Někdy se nabízí více možných hodnot základního modulu. Většinou jsou ve vzájemném číselném poměru celého nebo částečného násobku. V tomto případě je neocenitelná informace o počtu lánů daných lokátoru k vysazení.


[1] Robert FOSSIER: Půda, kapitola v Jacques Le GOFF - Jean - Claude SCHMITT: Encyklopedie středověku, Vyšehrad, Praha, 2008, str. 570.

02.03.2013 23:12:37
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one