Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Sirsu_vztahy_Brdy.jpg

     Roku 1335 byly vysazeny v lese Kavčici bohatým měšťanem z Knína Kuncmanem Hohenstolem dvě Lhoty: Kuncmanova a Martinova (nyní Prostřední a Záborná).[2]

    Jde o sousední vesnice, vzdálené od sebe 3 km a ležící přibližně 15 km východně od Dobříše.

    Neuspořádaná zástavba Prostřední Lhoty je rozmístěna kolem velkého rybníka, který představuje centrální prostor vesnice. Hlavní osa zástavby vede podél delšího břehu rybníka ve směru východ - západ. Kostel zde není. Orientační velikost je 150 x 400 metrů. Pravidelnější členění lze rozeznat pouze ve čtyřech lánových pruzích za zástavbou severního břehu rybníka. Tyto pruhy mají šířku 70 m, 28 m a dvakrát 56 m. Buď lze za základní modul považovat hodnotu 28 m a zbývající jsou dva a dva a půl násobky základního modulu. Celkový součet odměřených šířek je 7,5 násobek hodnoty 28 metrů. Anebo lze za základní modul považovat 56 metrů a zbývající dvě parcely jsou jeden a čtvrt a půl násobek základního modulu. Celkem 3 a 3/4 násobek šířky 56 metrů. Bohužel, není znám počet lánu při vysazení, který by byl neocenitelným vodítkem.

     Dvě řady usedlostí s hlavní osou ve směru severozápad - jihovýchod vymezují návesní prostor Záborné Lhoty. Osou založení je vodoteč, na níž jsou dva větší rybníky (Návesní hořejší a Návesní dolejší). Vzdálenost řad usedlostí se v jihovýchodní části až dvojnásobně zvětšuje. Severní řada parcel utváří pravidelnější okraj, než jižní strana, která se výrazně odklání od přímé linie. Tvar centrálního prostoru je ovlivněn rybníky. Bez kostela. Orientační velikost centra vsi činí 40 - 90 metrů x 270 metrů. Vesnice má jasně čitelné lánové uspořádání zvláště v plužinách. Šířky parcel usedlostí na šířky plužin ne vždy průběžně navazují. Při rozměření šířek parcel z návesního prostoru se nevyskytuje žádná nápadně se opakující hodnota, ani její násobky. Při rozměření pruhů plužin a prověření delších úseků se objevují opakující se hodnoty přibližně 86 metrů (cca 144 českých loktů). V severozápadní části půdorysu dokonce dvojnásobek této hodnoty. Podobně jako v Újezdě, i zde byly pravděpodobně vyměřeny větší celky - lány, pozdější rozdělení pozemků mezi osadníky už neprobíhalo podle modulového kánonu a zřejmě bez účasti profesionálního měřiče.   

     Pokud bychom předpokládali, že pro obě vesnice byla použita stejná velikost lánu, pak by Prostřední Lhotě mohlo být přiděleno 2,5 lány šířky přibližně 86 metrů a Lhotě Záborné 6 lánů stejné šířky. Jde pouze o spekulaci, kterou nelze bez znalosti počtu lánů daných k dispozici lokátorovi při vysazení obce potvrdit. 


[1] J.V.ŠIMÁK: Pronikání Němců do Čech kolonizací ve 13. a 14. Století, vydal Jan Laichter, Praha, 1938.

[2] Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars IV., annorum 1333 - 1346, ed. J. Emler, Pragae, 1882 (dále jen RBM IV.), č. 237, str. 91.

 

Prostredni_Lhota_SK.jpg
Prostredni_Lhota_rozmereni.jpg
Prostredni_Lhota_SSK_modul.jpg
.
Zaborna_Lhota_SK_rozmereni.jpg
Zaborna_Lhota_SSK_modul.jpg
Porovnani.jpg
02.03.2013 23:22:52
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one