Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Sirsi_vztahy.jpg

Okolo roku 1261 vysadil měšťan Arvo v oboře na severozápad od města Kadaně tyto vsi lánové soustavy o značných rozměrech: Nycolausdorf (Mikulovice), Wernhardsdorf (Vernéřov), Buchelberch, Brumardsdorf (Prunéřov).[1] Vesnice Buchelberch do poloviny 15. století zanikla. Prunéřov, Mikulovice a Vernéřov zanikly prakticky také[2], ale na mapách stabilního katastru jsou ještě zachycené jako velkorysá založení lánové soustavy.[3]

     Prunéřov se nachází přibližně 7 km severozápadně od Kadaně, Vernéřov a Mikulovice jsou od něj vzdálené přibližně 3 km jihozápadním směrem.

    Mikulovice jsou nejkratší z trojice do 80. let 20. století zachovaných lánových vesnic. Lánové pruhy lemují po obou stranách protékající vodoteč, hlavní osa jde ve směru severozápad - jihovýchod. V severní části, kde se vodoteč stáčí k severu a kde je situován kostel, není parcelace sídla tak zjevná, jako v části jižnější. Délka pravidelné části dosahuje přibližně 550 metrů. Pravidelnost parcelace a modulového systému je lépe čitelná v západní části půdorysu obce. Na základě šířek parcelních pruhů, které se zde objevují, byla stanovena hodnota základního modulu na 33 metrů plus mínus jeden metr (přibližně 56 českých loktů). Kromě celých násobků základního modulu se v půdoryse vesnice objevují i násobky jedné poloviny či jedné třetiny. Ve východní řadě jsou parcelní pruhy, tak jak je dokumentuje mapa stabilního katastru, výrazně širší a v jižní části je znatelná odchylka dvou sousedících šířek parcel od modulového kánonu, součet hodnot šířek těchto parcel je však celým násobkem základního modulu.

     Lány ve Vernéřově lemují po obou stranách protékající vodoteč, hlavní osa jde zhruba v severojižním směru. Kostel zde není. Ve východní části je obvod vesnice vymezen polní cestou paralelní s vodotečí. V západní části se objevuje jen částečné vymezení polní cestou v úrovni sadů. Orientační délka vsi dosahuje 1600 metrů. Modulový systém byl hledán ve střední části vesnice, kde je parcelace nejvíce pravidelná. Západní řada usedlostí má parcely ve zřetelnější závislosti na použitém modulovém systému. Hodnota základního modulu byla stanovena na přibližných 52 metrů (cca 87 českých loktů). V řadě šířek parcelních pruhů se objevují jednak násobky celého modulu, jednak jeho poloviny a čtvrtiny. Jak v západní, tak i ve východní části půdorysu bylo nutné prověřit delší úseky parcelních pruhů, jejichž šířka byla inertní vůči zvolenému základnímu modulu. V západní části půdorysu je na dvou místech mezi parcelami přibližně modulové šířky vložen pruh užší (42 m, resp. 43 m), který je zcela mimo nalezený modulový systém.  

    I u Prunéřova lemují pruhy lánů po obou stranách protékající vodoteč, hlavní osa vede ve směru severozápad - jihovýchod. Kostel je umístěn přibližně ve 2/3 délky východní řady usedlostí. Obvod vesnice je v jižní polovině vymezen polními cestami. Délkou Prunéřov přesahuje 2,5 km. Jednotlivé parcelní pruhy jsou dobře čitelné v obou řadách usedlostí, jejich šířka je však rozdílná. Nejčastěji se objevují hodnoty v rozmezí 50 - 55 metrů. Hodnota základního modulu byla stanovena na přibližných 52 metrů (cca 87 českých loktů). Jednotlivé parcelní pruhy se svou šířkou od modulového systému odchylují, proto bylo nutné prověřit vždy delší úseky, v nichž je násobnost modulu prokazatelná. Lze předpokládat, že tak velké založení, jakým Prunéřov beze sporu je, bylo vytyčováno v modulovém systému globálně a jednotlivé dílčí parcely byly usedlým pravděpodobně přidělovány až dodatečně a snad někde i odhadem. Ve východní řadě usedlostí vedle kostela se objevuje jistá anomálie. Je zde parcelní pruh šířky 42 metrů, který je vytyčen zcela mimo modulový kánon a sousedí s parcelou šířky základního modulu a sledem parcel, jejichž součet šířek je násobkem základního modulu.

     Všechny tři vesnice mají stejnou urbanistickou strukturu: parcelní pruhy jednotlivých usedlostí jsou vytyčeny podél protékající vodoteče tak, že vytváří lánovou soustavu. Půdorys Mikulovic se od půdorysu Prunéřova a Vernéřova přeci jenom liší. Je zde prokazatelně jasněji čitelné dodržení šířek parcelních pruhů na základě vyměřeného modulového systému. Základní modul je zhruba o jednu třetinu kratší (33 m), než základní modul identifikovaný u dalších dvou vesnic (52 m). Porovnáme - li půdorysy Prunéřova a Vernéřova, lze zjistit, že pravděpodobně byly založeny na opakování stejného délkového modulu, přičemž u Vernéřova je použití základního modulu v půdorysu sídla - především západní řadě parcel - lépe patrné. Prunéřov má modulový systém čitelný až po prověření delších úseků parcelních pruhů. V obou půdorysech se objevuje jistá anomálie. Vedle parcely modulové šířky, či řady parcel prokazatelně na modulu závislých se objevuje parcela užší, šířky přibližně 42 - 43 metrů, která je vůči nalezenému modulovému systému inertní. Bez znalosti počtu lánů daných lokátoru k vysazení nelze jednoznačně určit šířku jednoho lánu a ani původní délku založení.


[1] RBM II, č. 334, str. 128.

[2] http://www.zanikleobce.cz

[3] Císařské otisky map stabilního katastru, mapování z roku 1842, archív ČUZK.

Mikulovice_SK.jpg
Mikulovice_rozmereni.jpg
Mikulovice_SKM.jpg
Mikulovice_modul.jpg
Prunerov_SK.jpg
Prunerov_rozmereni.jpg
Prunerov_SKM.jpg
Prunerov_modul.jpg
Vernerov_SK.jpg
Vernerov_rozmereni.jpg
Vernerov_SKM_modul.jpg
Porovnani1.jpg
Porovnani2.jpg
Porovnani3.jpg
Prunerov_modul.jpg
02.03.2013 23:23:53
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one